පාරිභෝගික නඩුව

කුවේට් 5 තරු ෂෙරටන් හෝටලය

චීනයේ ෂැංහයි, තරු 5 හෝටලය

පෝර්ටෝ රිකෝ, උතුරු ඇමරිකා 5 තරු හෝටලය

චීනයේ ෂැංහයි, තරු 5 හෝටලය